6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun Hakkında Aydınlatma Metni

Hascevher Metal San. ve Tic. A.Ş.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun Hakkında Aydınlatma Metni

Hascevher Metal San. ve Tic. A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz;

Hascevher Metal San. Ve Tic. A.Ş(“HASCEVHER”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)  kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerini işleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler şirketimizce alınmaktadır.

1-Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri; “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (tüketici-müşteri-şirket ortağı-işçi-çalışan vb)  ilişkin her türlü bilgi ”yi ifade etmektedir. Bu kapsamda kişisel veri dediğimizde ad, soyad, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, ıp adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, videosu, genetik bilgileri, adli sicil bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri kapsamındadır.

2. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

Veri Sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder

Tüm birimlerimiz tarafından, tedarikçilerimizden, iş ortaklarımızdan, danışmanlarımız nezdindeki görevliler tarafından şirketimiz adına alınan kişisel verileriniz için “veri sorumlusu” Hascevher Metal San. Ve Tic. AŞ’dir.

3. Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:

Hascevher Metal San. Ve Tic. AŞ’den mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), Hascevher Metal San. Ve Tic. A.Ş faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, görsel ve işitsel verileriniz, Hascevher Metal San. Ve Tic. A.Ş tarafından, hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve meşru menfaatler kapsamında işlenecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Veri İşlemek; verilerin “elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Bu anlamda kişisel verileriniz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, danışmanlarımız nezdindeki görevlilerce, internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları ve tedarikçiler vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

4.1. Müşteri Verileri:

Müşterilerimizin kişisel verilerinin alınması konusunda başta şirketimizin faaliyet gösterdiği metal sanayi ve ticaret sektörünü regüle eden özel kanunlar olmak üzere çeşitli mevzuat hükümleri bulunmaktadır. Hascevher Metal San. Ve Tic. A.Ş. kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemekte, saklamakta ve imha etmektedir. Bu çerçevede, Hascevher Metal San. Ve Tic. A.Ş. tarafından kişisel veriler işlenirken, saklanırken ve imha edilirken KVKK’ da yer alan belirli ilkelere tam uyum sağlanmaktadır. Bu kapsamda;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Bu ilke uyarıncaHas cevher Metal San. Ve Tic. A.Ş. KVKK, Anayasa ve diğer mevzuatlara uygun, dürüstlük kurallarını uygulayarak kişisel verileri işleme, saklama ve imha etme görevini yerine getirmektedir.

  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Şirketimiz veri sahiplerine gerçek ve güncel bilgileri en kısa sürede iletmekte, güvenilirliği üst seviyede tutmaktadır.

  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

Has cevher Metal San. Ve Tic. A.Ş.’ nin izlediği yöntem KVKK ve ilgili mevzuatların izin verdiği sınır çerçevesinde açık ve belirli meşru amaçlarla verilerin işlenmesidir.

  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Kişisel verilerin işlenmesinde; Has cevher Metal San. Ve Tic. A.Ş. bulunduğu sektörün sınırının dışına çıkmamış, Has cevher Metal San. Ve Tic. A.Ş.’ nin işlev ve amacıyla elverişli olan gerekli bilgilere ulaşmak asıl ve tek olup, ihtiyaç duyulmayan bilgileri işlemekten kaçınılmıştır.

  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Has cevher Metal San. Ve Tic. A.Ş. tarafından işlenen kişisel veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen süreler boyunca saklı tutulup bu sürelerin sonunda veriler silinmektedir. Bunun yanında bu kişisel veriler işlendikleri amacın konusu kalmayınca ve bu amaç için gerekli olan süre bitiminde şirket veri depolarından silinmekte gelecekte ihtiyaç duyulur diyerekten saklanmamaktadır.

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez ancak KVKK gereğince kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

d) Veri sorumlusu sıfatıyla Hascevher Metal San. Ve Tic. AŞ’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

4.2. Ziyaretçi Verileri:

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve suç işlenmesinin önlenmesi kapsamında resmi merciler tarafından kamera kaydı alınması yönünde düzenleyici işlemler yapılabilmektedir. Bu kapsamda güvenlik amacıyla şirketlerimizde kamera kaydı alınmakta ve şirketlerimize gelen ziyaretçilerin ad-soyad, araç plaka no.su ve T.C. kimlik/pasaport no/ehliyet no.su, giriş-çıkış saatleri kaydedilmektedir. Bu kapsamda Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla HASCEVHER tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

Video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç güvenlik amaçlarıyla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlar izlemeye tabi tutulmamaktadır.

5-Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri:

>  Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

>  Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

>  Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmektedir.

6-“Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hâle Getirilmesi” Yükümlülüğü

>  Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

>  (2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

<  Bu maddeye aykırı olarak, kişisel verileri, silmeyen veya anonim hale getirmeyenler türk ceza kanunu’nun 138. maddesine göre cezalandırılır.

7. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

Mağazalarımız, web sitelerimiz, mobil aplikasyonlarımız üzerinden, doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar, iştiraklerimiz ve iş ortaklarımız ile yukarıda açıklanan rızanız kapsamında paylaşabilecektir.

8. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

            Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.hascevher.com.tr internet adresinde yayınlanan kişisel veri başvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge veya e-posta içeriği suretiyle yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Hascevher Metal San. Ve Tic. AŞ’ne daha önce bildirilen ve Hascevher Metal San. Ve Tic. AŞ’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Hascevher Metal San. Ve Tic. AŞ’ne iletmeniz durumunda Hascevher Metal San. Ve Tic. A.Ş.talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hascevher Metal San. Ve Tic. A.Ş.tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahiptir; 

  •          Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

         Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

         KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

9- Ticari Elektronik İleti İzniniz

HASCEVHER tarafından yukarıda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesi suretiyle, HASCEVHER web sitelerinde (internet ve/veya mobil versiyonlarına) veya mağazalarda üyelik/alışveriş/ziyaret işlemleri sırasında verdiğim ve bilahare muhtelif suretler ile vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, mail adresim ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları, pazarlama faaliyetleri ve akdi-kanuni hususlarda bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirketiniz HASCEVHERAŞ’ye tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, öte yandan, (üyeliğim varsa) istediğim her zaman Sitenizdeki üyelik sayfasından iletişim tercihlerimi değiştirebileceğimi (bilahare iletişimi açtığımda, varsa önceki red bildirimim dikkate alınmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın aynı kanaldan devam edeceği) veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında (ya da varsa yetkili mercilerce kurulan/kurdurulan sistemde) belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğimi (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya sözleşme ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil sözleşmedeki her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, mağaza kartı, üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şirketinizce kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz genel-özel bağlantılar ve ağlar, faks, e-posta/mail, her türlü bildirimler ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine onay veriyorum.


HASCEVHER METAL SAN. VE TİC. A.ŞVERİ SORUMLUSU

Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde, No:151 PK:46000
Kahramanmaraş / TÜRKİYE

Telefon: +90 (344) 257 95 70

Faks: +90 (344) 257 95 64

E-mail: info@hascevher.com.tr